Välkommen till Planet Petite - fraktfritt vid beställningar över 1000 kr
Välkommen till Planet Petite - fraktfritt vid beställningar över 1000 kr
Varukorg 0

Integritetspolicy

Planet Petites Integritetspolicy

Vårt Ansvar

Din integritet är viktig för oss och därför lägger vi stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Vi kommer alltid behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag. I vår Integritetspolicy beskriver vi bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilka sätt du kontrollera dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Planet Petite AB (559266-5953, Uddvägen 23 Bålsta), nedan kallad ”Planet Petite”, är personuppgiftsansvarig för Planet Petites behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress.
 • Din korrespondens med oss.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik, IP-adress).

Varför och på vilken laglig grund behandlas dina uppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att:

 • hantera dina beställningar (laglig grund: fullgörande av köpeavtal),
 • hantera och administrera ditt användarkonto (laglig grund: berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto),
 • marknadsföra våra produkter (laglig grund: berättigar intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster),
 • kunna hantera kundtjänstärenden (Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden),
 • fullgöra rättsliga förpliktelser, t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system (laglig grund: Rättslig förpliktelse),
 • utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system (laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system),
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan, alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget).

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vem delas dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för dem som behöver dessa för att uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen.

Exempelvis delar vi vissa personuppgifter med Shopify för att tillhandahålla webbshoppen, här kan ni läsa mer om hur Shopify hanterar personuppgifter: https://www.shopify.com/legal/privacy. Vi använder också Google Analytics för att analysera besöksdata, här kan du läsa mer om hur Google hanterar personuppgifter: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  Du kan också välja att avregistrera dig från Google Analytics här:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Utöver detta kan Planet Petite enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Planet Petite lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på info@planetpetite.com, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Planet Petite som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling av direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Du är alltid välkommen att kontakta info@planetpetite.com för att få hjälp att justera dina val.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se .

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på planetpetite.com.

 

Senast uppdaterad 2021-02-01.